ИЗГРАЖДАНЕ
НА КОМПЛЕКСНИ
ОБЕКТИ

"СК ЕС БИ ЕС" АД притежава много добър набор от машини, инструменти и оборудване, с които е в състояние да създаде оптимална организация за изпълнение на поръчки с голям обем, кратки срокове и високо качество.
Основен предмет на дейност на "Строителна Компания ЕС БИ ЕС" АД е проучване, проектиране и изграждане на комплексни обекти, ремонтна и инженерингова дейност, производство и търговия със строителни материали и продукти до вас".

Висока квалификация

Високият образователен ценз и квалификацията са ключовите фактори за постигнатите добри производствени и финансови резултати.

Приоритет се отдава на екипния стил на работа и желанието сътрудниците да работят не като сбор отделни работници, а като един ефективен "отбор", който има общи цели и интереси, изпълнението на които е в интерес на всеки член на отбора. Главна задача на фирмата е и стремежът към широка комуникативност, свобода в отношенията, добронамереност.

Дружеството разполага с достатъчен брой висококвалифицирани специалисти, с които може да изпълни всякакъв вид строително-монтажни работи с различна степен на сложност.

Собствена производствена база и техника

Обектите, които "СК ЕС БИ ЕС" АД изпълнява са при стриктно спазване на съответните стандарти, техническите изисквания към влаганите материали и изделия, и с качество, гарантиращо експлоатационната пригодност, сигурността и безопасното ползване на строежите.

Дружеството разполага със собствена складова база, база за производство на бетонови изделия - бордюри, тротоарни плочи, плочи за облицовка на пътни окопи, паркингови елементи, "италиански" улеи и др., бетонов център ЕЛБА с капацитет 48 м3/час, миксери и бетонпомпа.